Hàng loạt các tin tức – Con quay hồi chuyển trên điện thoại là một cánh cửa mở ra cho các điệp viên

Hôm nay tôi mang lại cho bạn lô đầu tiên các thông tin sau Các khảo sát thực hiện đối với phần này, và bằng cách bỏ qua ý kiến của đa số tôi sẽ xuất bản chúng với một tần số thấp, nhưng với số lượng tin tức cho lô lớn nhất, Nếu bạn muốn nhận được
tin tức vòng mỗi hai hoặc ba ngày như trước, Anh vẫn còn thời gian để bỏ phiếu cho đến ngày 30 Tháng này.

Tiếp tục đọc

Hàng loạt các tin tức – Trong ngày cuối cùng

Ở đây tôi mang lại cho bạn một danh sách các tin tức về những ngày qua hơn đặt họ đã rút ra tôi chú ý.

Tiếp tục đọc