Và của bạn, bạn làm cho bản sao lưu của tất cả các phương tiện truyền thông của bạn? #backupmonday

các dịp khác Chúng tôi nói chuyện về làm thế nào quan trọng đó là để thực hiện Sao lưu mỗi một phương tiện truyền thông của chúng tôi, bởi vì lúc này ít nhất dự kiến, chúng tôi có thể phải chịu một đau đớn mất dữ liệu. Và nó không phải là chúng tôi nhận ra những gì chúng tôi đã có cho đến khi chúng ta chỉ mất nó.

http://www.YouTube.com/watch?v=S2GBMbwHrpg

Nếu bạn không muốn để mất Tất cả các đồ đạc kỹ thuật số của bạn, hỗ trợ giống nhau theo định kỳ, bởi vì, nhưng có thể xảy ra như là người phụ nữ trong video.

Tiếp tục đọc