Mật mã học – Dự án đào tạo Thoth pills: Viên thuốc 4 [Criptored]

Hôm qua đã được xuất bản trong Viên thuốc thứ tư đào tạo của các dự án Toth, trong việc giải thích sự khác biệt giữa mật mã học cổ điểnmật mã hiện đại.

[http YouTube://www.YouTube.com/watch?v=a3VYWMneK90]

Bạn có thể truy cập trực tiếp đến trang web của dự án với các thuốc khác ở các Thư viện video.

Nếu bạn muốn bạn có thể theo tôi trên Twitter, Facebook, Google + hoặc chia sẻ nó với các nút trong ấn phẩm này.