Hatalogico – Cuộc phỏng vấn với John Lumley, tác giả của mũ này cho Raspberry PI

Trong các Barcelona MỨT quả mâm xôi 2015 Tôi có thể biết Hatalogico, một bảng điện tử cho biết thêm nhiều chức năng khác để chúng tôi Raspberry PI; một vài ngày trước, tôi đã nhận được bằng thư một trong số những nguyên mẫu.

Hôm nay chúng ta sẽ biết đặc điểm của họ và chắc chắn John Lumley, The guy những người thiết kế này Hat có thể tăng phạm vi của các khả năng được cung cấp bởi Quả mâm xôi.

Tiếp tục đọc