Thế hệ bị mất ở Tây Ban Nha và châu Âu [Các 2]

Tuần này tôi đã đến để whim của đau khổ tôi, do đó có thể nghỉ ngơi và có nhiều thời gian trong giường, bởi vì tôi tốc độ của cuộc sống trong năm nó là một cái gì đó mà tôi không thể cho tôi bởi khối lượng công việc mà tôi chủ đề. Vì vậy, tôi đã có đủ thời gian để xem phim tài liệu, Hội nghị, video, vv…

http://www.YouTube.com/watch?v=7Eqi_ykcWp8

Đây là một trong hơn nó bắt gặp sự chú ý của tôi, trong số những thứ khác nó cho thấy tình hình buồn mà chúng tôi đang hầu như trẻ người Tây Ban Nha để các hoàn thành nghiên cứu của chúng tôi.
Tiếp tục đọc